Beroepsprocedure

De beroepsprocedure doorloopt de volgende stappen:

1. Beroep indienen
Het beroep moet schriftelijk (geadviseerd wordt om dit aangetekend te doen) en per e-mail bij het college worden ingediend binnen 30 dagen na dagtekening van het besluit waartegen het beroep is gericht via de volgende adressen:

Per post:   
College voor Klachten en Beroep
T.a.v. het secretariaat
Antwoordnummer 1800
6800 VR Arnhem

en

Per e-mail:    
secretariaat@cvkb.nl

2. Complete informatie
Het beroep dient in ieder geval de navolgende informatie te bevatten:

  • een kopie van het besluit van SIDN;
  • de gronden van het beroep;
  • een mededeling van de appellant of hij gehoord wil worden;
  • contactinformatie waaronder een postadres van de appellant, en indien dit een houder is de contactgegevens van zijn registrar;
  • alle relevante documentatie die naar het oordeel van de appellant zijn beroep ondersteunt.

3. Overmaken verschuldigde bijdrage
Voordat het beroep in behandeling wordt genomen, dient u de voor een beroepszaak verschuldigde bijdrage, volgens het geldende Kostenbesluit College voor Klachten en Beroep, aan SIDN over te maken. De kosten voor de behandeling van uw beroep bedragen € 50,-.

Betalingsgegevens:
Rekeningnummer 14.51.16.646 (Rabobank) t.n.v. SIDN, Arnhem

Indien u uw beroep intrekt voordat het beroep door het College voor Klachten en Beroep ter zitting is behandeld, wordt door SIDN de helft van de verschuldigde bijdrage als administratiekosten in rekening gebracht. Indien het 'College voor Klachten en Beroep' uw beroep gegrond verklaart, wordt binnen 14 dagen na de uitspraak van het CvKB de volledige bijdrage teruggestort op uw rekening.

4. Mededelingen omtrent de behandeling
Verdere mededelingen omtrent de beroepszaak, zoals zittingsdatum en datum waarop u kan worden gehoord, krijgt u van de secretaris van het College voor Klachten en Beroep.

5. De uitspraak
De uitspraak van het College van Beroep wordt door de secretaris aan u toegezonden. De uitspraak is ook bindend voor u en voor SIDN, maar ontneemt u niet de mogelijkheid het geschil alsnog aan een Nederlandse rechter voor te leggen.

Aan bovenstaande teksten kunt u geen rechten ontlenen. Hiervoor dient u de diverse officiële regelingen te raadplegen te weten de:

Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaam-houders

Algemene voorwaarden voor registrars

CvKB-regeling

Kostenbesluit CvKB